Olaglig

Den eller de som inte följer lagen. Påföljden av brottet kan bestraffas med fängelse skadestånd eller böter. Här följer en lista på olagligheter och påföljder.

Bedrägeri

Bedrägeri är att lura någon i syfte av ekonomisk vinning. Vanliga brott är falska fakturor, skimming (kontokortsbedrägeri) och bidragsbrott. Det finns tre grader av bedrägeri, “bedrägligt beteende”, “bedrägeri” och “grovt bedrägeri”. Bott där den ekonomiska vinningen eller förlusten är under 1 000 kr hamnar oftast i den lägsta graden, “bedrägligt beteende”, därefter kommer bedrägeri som kan vara till exempel bidragsbedrägeri, skimming faller ofta under grovt bedrägeri.

 

Påföljd

Vanligaste påföljden är villkorlig dom och strafföreläggande, för grovt bedrägeri är straffskalan från sex månader till sex års fängelse.


Olagligheter kan bestraffas med fängelse


Ekobrott

Ekobrott eller ekonomisk brottslighet blir allt vanligare, de vanligaste ekobrotten är skattebrott och bokföringsbrott. Under kategori ekobrott finns också mutbrott, insiderbrott och förskingring. Ekobrottslighet är ofta förknippad med en näringsverksamhet och är väldigt vanlig i vissa branscher medan nästan obefintlig i andra. Under skattebrott faller oredovisad inkomst, det är inte ofta pizzan levereras med kvitto, i regel innebär det ett skattebrott. Nya kassaapparater är gjorda för att stoppa denna typ av brott, men inom restaurangbranschen är det fortfarande stora problem med oredovisade intäkter. Också inom byggbranschen är det idag problem med oredovisade intäckter och svartarbete. I princip alla branscher där det hanteras mycket kontanter har problem med ekobrott.

 

Påföljd

Vid enklare bokföringsbrott är påföljden villkorlig dom, vid grovt bokföringsbrott eller grovt skattebrott är straffet fängelse i minst sex månader upp till som mest sex år. Insiderbrott ger böter eller fängelse upp till två år, grovt insiderbrott ger fängelse i minst sex månader upp till fyra år. Skattebrott ger böter eller fängelse i högst två år, grovt skattebrott ger fängelse från sex månader upp till sex år.

 

Rån

Under kategorin rån faller personrån, bankrån, taxirån butiksrån värdetransportrån. Personrån är den klart vanligaste typen, cirka 10 000 personrån anmäls vare år i Sverige, sista året hade vi en ökning på 9 % personrån, innan det har vi i de sista tio åren haft ungefär samma antal anmälningar varje år. Polisen räknar med att mindre än hälften av alla personrån anmäls och av de som anmäls klaras endast 12 % upp. Butiksrån har minskat kraftigt de sista åren, det har till stor del att göra med att butiker har mindre pengahantering än tidigare. Det är allt vanligare att skjutvapen används vilket gör att antalet grova rån ökar. Butiksrån har en betydligt högre andel uppklarande, cirka 30 % klaras upp.

 

Påföljd

I nästan alla uppklarade fall av rån döms gärningsmannen till fängelse, vid normalgraden av rån år 2007 var genomsnittlig utförd strafftid ett år och sju månader. Vid grovt rån samma år var genomsnittet fyra år och sju månader.

 

Narkotikabrott

Antalet anmälda narkotikabrott har mer än fördubblats de sista tio åren, 2011 anmäldes nästan 90 000 narkotikabrott. Enligt Bråttsförebyggande rådet beror en står del av ökningen på att lagstiftningen blivit strängare och polisen fått större resurser. Studier visar på att missbruket bland unga stått stilla eller minskat de senaste tio åren. Narkotikabrott har en relativt hög upplklaringsprocent, ofta blir gärningsmannen tagen på bar gärning.

 

Påföljd

För ringa narkotikabrott är normalpåföljden strafföreläggande och böter, för normalgraden är genomsnittsstraffet fängelse i sju månader och vid grovt narkotikabrott fängelse i fyra år och åtta månader.

 

Våldsbrott

Antalet anmälda misshandelsbrott är i samma antal som antalet anmälda narkotikabrott, runt 90 000 år 2011 och har precis som narkåtikabrott ökat kraftigt de sista tio åren. Bråttsförebyggande rådet tror även här att ökningen inte endast beror på fler antal brott. Bland annat initierar polisen fler anmälningar på egen hand och skolor anmäler brott i betydligt större utsträckning än tidigare. I hälften av misshandelsfallen har både förövare och den utsatte varit påverkad av alkohol eller narkotika. 

 

Påföld

För misshandel var 2007 genomsnitsstraffet fyra månaders fängelse och för grov misshandel ett år och sju månader.

 

Mord

Antalet mord i Sverige har inte ökat de senaste 30 åren, det ligger stadigt på en nivå runt 80-90 per år. I massmedia kan det upplevas som en markant ökning av dödligt våld men så är alltså inte fallet. I ungerfär 70 procent av fallen begås gärningen av en bekant till offret. Mer än 80 procent av alla mord klaras upp.  

 

Påföljd

Straffet för mord är från 10 års fängelse till livstid.