Kondensatorer

Kondensatorer är elektriskt ledande konstruktioner med kapacitet att bevara en viss mängd elektrisk laddning.

Uppbyggnad

 

Konstruktionen i en kondensator består att två parallellt placerade elektriskt ledande plattor som separeras av ett lager elektriskt isolerande material. Kondensatorn har två ledningar som är anslutna till de två strömförande plattorna samt anslutna till ett elektroniskt kretslopp.

 

Kondensatorer och likström

 

När en kondensator kopplas till ett elektroniskt kretslopp med likström kommer spänningskällans positiva pool suga åt sig de fria elektroner som finns i ena plattan i kondensatorn och föra dem mot den negativa poolen. Det går alltså ström genom kretsloppet. Detta är en process som går ganska snabbt.

 

Den plattan som är kopplad mot den positiva spänningspoolen har nu ett underskott av fria elektroner och får därmed en positiv laddning.

 

Kopplar man därefter bort kondensatorn från strömkällan får man en spänningsskillnad i kondensatorn. Detta kan demonstreras genom att till exempel koppla kondensatorn mot en lite lampa, fria elektroner kommer att flyttas tillbaka till den positivt laddade plattan och under den tiden kommer lampan lysa en kort stund.

 

 

Kondensatorer och växelström

 

Strömmen från en växelströmskälla skiftar riktning med en viss frekvens, kopplar man kondensatorn mot en växelströmkälla kommer strömkällan att pumpa elektroner, först mot den ena plattan i kondensatorn och ögonblicket efter i motsatt riktning.

 

Till skillnad från situationen med likström blir en växelströmkälla aldrig färdig med att fylla den ena och tömma den andra plattan i kondensatorn på fria elektroner. Vid växelström fungerar en kondensator som ett motstånd.

 

Denna egenskap används i analoga kretslopp till att filtrera och sortera en signal efter frekvenser. Till exempel en stereoanläggnings för bas och diskant. Här används volymknappen tillsammans med en kondensator för att förstärka eller dämpa toner mer eller mindre än andra toner/frekvenser.

 

Motorkondensator

 

En motorkondensator är en kondensator som alternerar strömmen till en induktionsmotor, detta skapar ett roterande magnetfält i induktionsmotorn. Dessa typer av motorer används i till exempel luftkonditionering, jacuzzispumpar.

 

Egenskaper

 

Den elektriska kapaciteten för en kondensator bestäms av tre faktorer:

 

  • Arean av de två strömledande plattorna, ju större area desto större kapacitans
  • Avståndet mellan plattorna, mindre avstånd ger större elektrisk kapacitans
  • Materialet mellan plattorna som kallas dielektrikum påverkar kondensatorns egenskaper

 

Kondensatorns elektriska kapacitans mäts i enheten Farad